Brand

Brandinformation

Som företagare och fastighetsägare har du det yttersta ansvaret för brandskyddet i lokal/fastighet. Myndigheternas krav på brandskydd inriktar sig främst på att skydda människoliv,
så hur skyddar du din egendom?

Med några enkla medel kan man förebygga att en brand uppstår eller sprider sig. Läs mer HÄR

fire

Se till att utse en brandskyddsansvarig på företaget. Det innebär att personen är påläst om ansvaret, uppdaterar brandskyddet och ser till att det fungerar samt att övriga personalen är med i det förebyggande arbetet och kan hantera släckutrustningen. Läs gärna mer om Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.
I försäkringsbolagens villkor finns ”säkerhetsföreskrifter”, det är viktigt att ni följer dessa för att få full ersättning vid skada. Förebygg era risker; även om man har ett skydd är det jobbigt att råka ut för en brand.

 

Brandsläckningsredskap och larmanordningar skall finnas i den utsträckning som anges av kommunens brand- eller räddningstjänst eller av ditt försäkringsbolag.

 

Branddörrar skall vara stängda eller vara uppställd med anordning som stänger dörren vid rökutveckling. OBS: blockera inte branddörren!

 

Brännbart material förvarat utomhus ska på annan tid än under normal arbetstid eller öppethållande förvaras minst sex meter från byggnaden, såvida inte materialet förvaras i en sluten och låst container eller stängd, låst lastkaj.(vissa försäkringsbolag har hårdare krav).

 

Tobaksrökning får endast ske på särskilt anvisade platser.

 

Speciella anordningar där risk för överhettning föreligger, exempelvis bastuaggregat, trinettkök och kaffebryggare, skall vara försedd med timer som inte går att koppla ut.

 

Lysrör

• Blinkande lysrör innebär brandfara, byt ut dessa direkt.
• Använd säkerhetsglimtändare
• Halogenlampor kan bli över 200°c, de måste monteras rätt samt inte vara i närheten av brännbart material.

 

Ansvar för brandskydd Enligt lagen 2003:778 om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att det dokumenteras.